ASOCIAŢIA

Dorna Tismana”

 

„Dorna” – Vâltoare, aşa se numea în anul 1908, râul Tismana de la Moara lui Petrescu şi Vila Sfetea în amonte.

Astăzi, marea vâltoare se află pe amenajarea hidrotehnică din vremea lui Ceauşescu, CHE - Tismana aval
(Prelucrare digitala a lacului Tismana-aval, executată de ADT ca siglă reprezentativă)

 

sociaţia  „Dorna Tismana” a fost pusă în activitate de urgenţă la 1 decembrie 2011, ca urmare a suspendării unilaterale - de către ARP - Asociaţia Română pentru Patrimoniu - a activităţii site-urilor semanatorul şi www.editura-online.ro. Fundaţia Tismana, prin fondatorul ei Nicolae N. Tomoniu, convenise, în anul 2007, împreună cu Artur Silvestri, preşedintele ARP, să dezvolte împreună aceste site-uri. Artur Silvestri se angaja să plătească găzduirea paginilor Internet iar  ca d-l Tomoniu să participe ca webmaster, creator şi editor al site-urilor, având interes în promovarea brandului „Sămănătorul”, creat la Tismana de către George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă la Vila George Sfetea, George Sfetea fiind librar, cumnat cu G. Coşbuc.

 

 upă demararea ei, vineri, 2 decembrie 1901, revista „Sămănătorul” nu este condusă prea mult timp de  George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă. Aceştia se retrag, la 29 decembrie 1902. George Coşbuc însă, ataşat de locurile liniştite pentru creaţie de la Tismana, luptă ca acestea să fie amenajate corespunzător prin înfiinţarea, în anul 1908, a Societăţei „Dorna Tismana”. Prin suspendarea activităţii siturilor ARP, asociaţiile şi fundaţiile Tismanei sunt hotărâte pentru a apăra brandul „Sămănătorul” care face parte din patrimoniul cultural şi istoric al oraşului Tismana sprijinind activitatea noii asociaţii „Dorna Tismana”. Asociaţia „Dorna Tismana”, ca ONG, a fost aleasă să dezvolte noile situri pentru că „Dorna Tismana” este de asemenea un brand al Tismanei care trebuie conservat. Noua asociaţie „Dorna Tismana” este în acest fel continuatoarea ideilor statutare ale SOCIETAŢEI „ Dorna Tismanadin anul 1908.

 

ismana nu poate renunţa niciodată la istoria sa şi nimeni nu va putea să ne însuşească brandurile şi valorile noastre de patrimoniu cum nu ne poate lua de aici, nici Mânăstirea Tismana, nici Vila Sfetea renăscută din ruine sub alt nume, dar finalmente salvată într-o ţară în care, din clădirile de patrimoniu au mai rămas doar cărămizi răzleţe.

 

Asociaţia  „Dorna Tismana”  s-a înfiinţat în anul 2011, pentru a stabili bazele unui cadru legal de a continua ideile statutare aleSOCIETAŢEI „Dorna Tismana” din JUDEŢUL GORJIU TÂRGU-JIU, fondata  prin proces-verbal No. 7. din anul 1908.”

Aşa cum se afirmă în procesul verbal din 1908, membrii fondatori ai societăţii îşi doreau ca pe lângă obiectivele concrete care se realizau la Tismana, să fie dezvoltate proiecte benefice (restaurare de monumente, înfrumuseţări, atragerea poporului la un lucru care să-i ajute la înlesnirea traiului), pentru întreaga regiune, fiind atraşi în acest scop personalităţi din întregul regat muntean. Erau incluşi deputaţii de Gorj, Dincă Schileru şi Numa Frumuşeanu, înalte feţe bisericeşti din Tismana, Tg. Jiu şi Craiova, profesori universitari, bancheri, librari (George Sfetea) şi publicişti (George Coşbuc) din Bucureşti şi chiar secretarul Adunării Deputaţilor. Pe lângă primarul Tg-Jiului, fostul prefect de T-Severin, membri ai Consiliului Judeţean, mai figurau un controlor şi un sub-insp. Silvic din Craiova, bancherii din Novaci, Bumbeşti şi Tg. Jiu, C. Popescu şi Gh. Petrescu, deţinători de terenuri şi mori de pe Valea Tismanei.

Este deci evident că se urmăreau nu numai obiectivele punctuale din statut referitoare la Valea Tismanei şi Mănăstirea Tismana ci, datorită componenţei membrilor fondatori, proiecte vizând întreaga Oltenie.

Extragem cu caracter documentar câteva puncte din „statutele” din anul 1908. (A se sesiza că „statutele” se referea la un obiect singular, cum am zice „sticletele”)   

 

‘Subsemnaţii, membri fundatori ai Societăţei „Dorna Tismana" , întrunindu-ne astăzi 20 August anul 1908,

…,după care s’a ales  Comitetul executiv, compus din următoarele persoane:’

·                   Preşed. G. O.  Gârbea, profesor, Bucureşti.

·                   Vic. Preşed.    N. D. Miloşescu,  Furnisorul Curţii Regale

·                   Vic. Preşed.    Const. Muşescu, Direct. Şcoalei de Notari Tg.-Jiu.

·                   Secretar-Casier,  Ioan   Ghica Anastasie,  Inginer silvic al ocolului  Tismana.

 

DIN STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” DIN JUDEŢUL  GORJIU

CAPITOLUL I. Scopul societăţei

Art.   1.   Se   înfiinţează   Societatea „Dorna-Tismana", cu reşedinţa in co­muna Tismana, judeţul Gorjiu.

            Art. 2. Scopul Societăţei este:

1.      Restaurarea monumentelor re­ligioase din regiunea Tismanei.

2.      înfrumuseţarea văei şi împreju­rimilor Monăstirei  Tismana  şi a face cunoscute  posiţiile pitoreşti şi importanţa acestei localităţi, din toate punc­tele de vedere.

3.      înfiinţarea unui  muzeu regional, şi unei biblioteci în   Monăstirea  Tismana.

4.       A lucrŕ ca valea Monastirei Tismana să devină o staţiune climaterică, care să poată folosi poporului, atrăgându-l şi prin diferite lucrări de în­lesnirea traiului.     ’’

 

Observaţii.

ü       Din buletinele informative ale societăţii şi din alte articole statutare, incluse în ‘’STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismanarezultă că aceasta îşi propunea dezvoltarea întregii regiuni a „Tismenei” de acum mai bine de un secol (104 ani).

 

ü       Membrii din STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana au fost oameni  bine pregătiţi in domenii cheie , influenţi şi cu putere materială in scopul ridicării Tismanei la rang de staţiune climaterică şi a dezvoltării echilibrate a întregii regiuni a Olteniei.

 

INFIINŢAREA ŞI MISIUNEA NOII ASOCIAŢII „Dorna Tismana

 

trăduindu-ne - la înfiinţarea Revistei „Sămănătorul”, în luna iunie 2011 - de a recupera din podurile caselor vechi ale Tismanei, STATUTELE SOCIETAŢEI „Dorna Tismana” , despre care nu se mai ştia nimic decât foarte vag că a existat,  şi citind statutul acesteia, a apărut necesitatea de a se înfiinţa în mod firesc o nouă asociaţie cu un statut la nivelurile europene de astăzi, numită Asociaţia  „Dorna Tismana” care va continua - şi dezvolta totodată - liniile strategice ale  SOCIETAŢEI „ Dorna Tismana”, printr-o nouă strategie adaptată la nevoile şi oportunităţile de dezvoltare ale unei Românii integrate în familia europeană, în scopul rezolvării problemelor actuale ale oraşului Tismana şi a întregii regiuni de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, împreună cu alte ONG-uri partenere din ţară şi din Europa, noi fiind în acelaşi timp cetăţeni ai României şi ai Uniunii Europene.

 

Asociaţia  „Dorna Tismana” va activa in proiectele regionale sub denumirea Asociaţia „Dorna Tismana”, acronim „ADT”, cu variantele de icon ,   ,  sau   pentru pagini web.

Asociaţia  „Dorna Tismana” va reactiva siturile „Semănătorul” sub noua denumire „Semănătorul Tismana” şi va prelua activitatea editorială suspendată de redacţia de la Bucureşti printr-o ofertă editorială bogată, demnă de prestigiul numelui ei. Suntem conştienţi de responsabilitatea pe care a avut-o d-l Nicolae N. Tomoniu, editor delegat ARP - în anii 2008-2011 - faţă de cei peste 125 de autori cu peste 500 de volume publicate, din care, câteva zeci de scriitori şi-au exprimat deja dorinţa de a-şi continua activitatea literară alături de noi. 

Sigla mare şi sigla mică sunt cele care se văd mai sus iar variantele logo sunt cele folosite după caz, în revista „Sămănătorul”, site-ul sau editura:

 

          

 

Asociaţia  „Dorna Tismana” este înregistrată sub această denumire prin hotărâre judecătorească definitivă – nr. inreg. 56/2011 – are Certificat de Înregistrare Fiscală la ANAF cu codul C.I.F. 29507614 şi conturi la BCR după cum urmează:

DENUMIRE: Asociaţia  „Dorna Tismana”

Cont Iban curent în RON ---------          RO16RNCB0149125538870001

Cont Iban curent în EUR ---------           RO86RNCB0149125538870002

BCR – Banca Comercială Română S.A.

Cod SWIFT - RNCBROBUXXX

 

Vedeţi precizările din pagina sponsorizări

 

NOTĂ.

 

ü       Pe lângă parteneriatele de asociere, Asociaţia  Dorna Tismana va continua şi tradiţia de a implica, după modelul vechi, oameni  bine pregătiţi in domenii cheie, influenţi si cu putere economică şi politică in scopul dezvoltării echilibrate a întregii regiuni.

 

ü       Prin urmare, Asociaţia  Dorna Tismana va avea porţile deschise tuturor factorilor interesaţi, instituţii publice,  ONG-uri, instituţii private de a se alătura scopului acestei structuri pentru o dezvoltare de viitor.

 

SCOPURILE NOII ASOCIAŢII „Dorna Tismana

 

v            SOCIAŢIA „DORNA TISMANA” are drept scop informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spaţiul rural/local si zonal/regional in vederea dezvoltării asociative la nivelul comunităţilor locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creşterii nivelului de trai.

v            ASOCIAŢIA „DORNA TISMANA” îşi propune dezvoltarea de programe care sa pună în valoare potenţialul turistic rural/local şi zonal/regional precum si respectarea, protejarea si conservarea mediului natural urmărind în paralel strategiile naţionale sectoriale si priorităţile promovate de Uniunea Europeana in domeniul dezvoltării rurale locale si zonale.

v            ASOCIAŢIA „DORNA TISMANA” urmăreşte sa dezvolte capitalul social si legitimitatea sociala, promovarea parteneriatului public privat, integrarea Europeana si dezvoltarea unor politici de buna vecinătate cu ţările din afara Uniunii Europene.

v            ASOCIAŢIA „DORNA TISMANA” urmăreşte ca să influenţeze şi să mobilizeze toţi factorii politici la nivel local, judeţean şi naţional pentru a schimba statutul localităţii din „oraş” în staţiune climaterică, reactualizându-i vechiul statut ce-l avea în regat, care fusese împlinit de către membrii societăţii înfiinţată în anul 1908. De altfel, în proiectul de Trecere al Comunei Tismana la Statutul de Oraş, se inserează largi extrase din „Statutul Oraşului Tismana” întocmit pentru viitorul oraş de către Nicolae N. Tomoniu, preşedinte al comisiei de specialitate în Consiliul Local Tismana. În acest statut se preciza, că pasul următor al proiectului de trecere la statut de oraş, va fi împlinirea visului Societăţei Culturale (nu i se ştia atunci denumirea exactă) „Dorna Tismana”, ca localitatea  să devină staţiune climaterică. In anul 2008 însă, datorită unor interese politice meschine ale unor membri din conducerea judeţeană a PNL, d-l Tomoniu s-a retras pentru mandatul actual din viaţa politică, urmând a acţiona pentru ideea înaintaşilor prin activitatea dusă de Fundaţia Tismana, principalul factor de difuzare în lume a informaţiilor despre Tismana.

v             ASOCIAŢIA „DORNA TISMANA” îşi propune ducerea mai departe a site-urilor „Semănătorul” şi a Revistei „Sămănătorul” înfiinţată de către George Coşbuc şi Alexandru Vlahuţă şi al cărei proiect fusese gândit la Vila Sfetea de pe Valea Tismanei. Revista „Semanatorul” şi-a încetat apariţia  în anul 1910.

NOTĂ. Ca istoric al reînfiinţării, în anul 2007, Artur Silvestri reînfiinţează online zeci de reviste de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX  dar nu şi „Sămănătorul”. Totuşi, în corespondenţa cu d-l Tomoniu enunţă conceptul revistelor - reapărute deja - la 23 martie 2007. D-l Tomoniu care cunoaştea întreaga istorie a demarării revistei Sămănătorul la Tismana, din patriotism local, scrie documentul programatic pentru reapariţia „Semănătorul” şi creează site-l www.semanatorul.ro pe o găzduire web plătită de Artur Silvestri socotit astfel, fondator. După trei luni se înfiinţează şi „Semănătorul – Editura online” site plătit de Artur Silvestri şi gestionat de d-l Tomoniu unde sunt acceptate manuscrise în format electronic, inedite, netipărite „pe hârtie”. Pentru aceasta, se folosea site-ul www.editura-online.ro . După puţin timp, în noiembrie 2008, după decesul prematur al lui Artur Silvestri, timp de trei ani d-l Tomoniu preia întreaga gestionare, rămâne singur ca editor şi webmaster până la anunţul d-nei Mariana Braescu-Silvestri care decide unilateral, fără preaviz, la 1 dec. 2011, suspendarea tuturor revistelor înfiinţate de Artur Silvestri deci si a siturilor Semănătorul, cităm, „a căror subvenţionare a continuat timp de 3 ani”. Deoarece noi făcusem demersuri în vara anului 2011 pentru a crea Asociaţia „Dorna Tismana”, care avea scop, printre altele să subvenţioneze „Revista Sămănătorul” pe care o înfiinţase, din proprie iniţiativă d-l Tomoniu în luna iunie 2011, în calitate de director, anunţul nu va afecta activitatea revistei. După perioada legală de contestaţii, dosarul Asociaţiei „Dorna Tismana” aflându-se de mai mult timp la tribunal, asociaţia tocmai era în măsură să reacţioneze la anunţul d-nei Silvestri. In consecinţă, Revista „Sămănătorul” îşi poate  continua apariţia cu sprijinul Asociaţiei „Dorna Tismana” şi ale unor ONG-uri din Tismana. Cum după anunţ, d-na Silvestri suspendase complet şi site-l www.semanatorul.ro unde erau găzduite toate scrierile autorilor de la „Semănătorul – Editura online”, de urgenţă, s-a cumpărat site-l sinonim www.samanatorul.ro  şi toate scrierile s-au transferat acolo.

v            ASOCIAŢIA „DORNA TISMANA” are ca scop păstrarea documentelor autorilor şi ducerea mai departe a vechilor site-uri „Semănătorul”, ştiindu-se că acestea, prin inactivitate pot fi date uitării, dar care sunt reînviate sub denumirea similară, „Sămănătorul” pentru ca niciodată cineva să nu-şi mai însuşească un lucru de care nu se simte ataşat nici sufleteşte, nici istoriceşte, nici documentar. Pentru ca nimeni să nu-şi mai aroge nişte valori culturale proiectate la Tismana!  Active la Tismana sau plecate de la Tismana, toate aparţin patrimoniului cultural, istoric, documentar şi desigur sentimental al oraşului Tismana. Bineînţeles că nu o să negăm niciodată contribuţia lui Artur Silvestri ca fondator şi prim finanţator. Vom înscrie numele lui la loc de cinste iar numele celor care i-au suspendat revistele online, care poate că i-au scurtat viaţa la înfiinţare, va dispărea din amintirea sutelor de colaboratori şi prieteni ai lui Artur Silvestri, pentru că n-au găsit soluţia postărilor scrierilor noi trimise.

v             Revista „Sămănătorul” şi site-ul adiacent www.samanatorul.ro vor duce mai departe o atitudine literară atât în conceptul silvestrian de nealiniere „cazonă” la presa partizană cât şi în ideile înscrise în documentele programatice care au fost înserate de directorul revistei noi „Sămănătorul”, în numarul special (5) din septembrie 2011. Ca fondatori noi ai „Sămănătorului” demarat în anul 2012, vom veghea ca niciodată această revistă să nu mai fie „suspendată” de capriciul cuiva, să nu mai fie folosită niciodată ca până acum pentru a supralicita prestigiul fondatorului sau rudelor fondatorului. Nu o revistă dă valoarea reală literară a unui fondator pentru că această valoare poate fi chiar mai mare decât simpla înfiinţare de revistă. Continuitatea proiectului o să fie mereu în atenţia noastră, a factorilor locali, scoală, biserică, primărie şi una din clauzele încheiate prin parteneriate cu alte ONG-uri ce au în statut şi un scop literar, ligi ale scriitorilor, cenacluri.

 

MISIUNE DE VIITOR:

 

ASOCIAŢIA  „DORNA TISMANA” îşi propune capacitarea comunităţilor locale în ceea ce priveşte auto-gestionarea şi dezvoltarea comunitară economică şi socială pe termen lung.

 

SCOPURI PENTRU VIITOR:

 

a. Dezvoltare economică

·                   Obiectiv 1: Capacitarea comunităţilor locale pentru atragerea de resurse externe (APL, IMMuri, ONGuri, grupuri de producători,etc.)

·                   Obiectiv 2: Capitalizarea resurselor locale (agricultura, turism, meşteşuguri,etc.)

·                   Obiectiv 3: Stimularea spiritului antreprenorial (start-ups)

 

b. Buna guvernare

·                   Obiectiv 1: Creşterea eficienţei şi economiei parteneriatelor cu societatea civilă

·                   Obiectiv 2: Stimularea construcţiei de grupuri de acţiune locală (GAL)/dezvoltare locală,

·                   Obiectiv 3: Promovarea ONG-urilor ca actori locali de schimbare

 

c. Relaţii internaţionale

·                   Obiectiv 1: Promovarea parteneriatelor internaţionale

·                   Obiectiv 2: Dezvoltarea competenţelor pentru cooperare internaţionale

·                   Obiectiv 3: Schimbul de bune practici

 

 

 

NOTE DE FINAL ALE DIRECTORULUI REVISTEI „SĂMĂNĂTORUL”, d-l Nicolae Tomoniu, membru al Consiliului Director ADT.

 

Această succintă prezentare, cu unele scopuri extrase din statut, altele care se vor adăuga la statut, reprezintă o incursiune rapidă în acţiunile noastre imediate sau de viitor.

Precizările din pagina sponsorizări, vizează prietenii noştri care cunosc vechea activitate a Fundaţiei Tismana privind siturile „Semănătorul”. Asociaţia  „Dorna Tismana” preia aceea activitate dacă autorii care au colaborat la vechile situri suspendate de redacţia de la Bucureşti vor rămâne alături de noi, susţinându-ne fiecare după puteri.

Scriitorii pot merge mai departe, în calitate de membri donatori ai taxei de 2%, înscrierii printr-o „Fişă de scriitor „Dorna Tismana””, o „Fişă de membru „Dorna Tismana”  sau simplu donator.

Puteţi s-o faceţi deja, aveţi datele conturilor noastre BCR mai sus iar propunerea Consiliului Director este destul de variată pentru scriitorii care deja activează. Ea va fi inserată pe larg în revista „Sămănătorul”, anul II, nr. 1, ianuarie 2012 ce va apare la sfârşit de ianuarie.

Promoţional, ne puteţi sprijini de urgenţă prin descărcarea, punerea în practică apoi anunţarea noastră prin e-mail a următoarelor:

-          act de donaţie anual (minim 12 € ), vedeţi cum se face, la pagina sponsorizări, „Donaţii”

-          acte de donaţie a 2% a impozitului anual pe profitul personal, descărcaţi Cererea230, Declaraţia specială 200, Instrucţiuni

-          act de sponsorizare a 3% din impozitul pe profitul firmei, descărcaţi fişa model de sponsorizare –doc sau  pdf  între firmă şi Asociaţia Dorna Tismana

-          cerere de înscriere ca membru al Asociaţiei „Dorna Tismana”, cu depunerea cotizaţiei pe un an, 120 RON, în contul BCR de mai sus.

-          cerere de înscriere ca membru al Asociaţiei „Dorna Tismana”, cu trimiterea adeverinţei de student, pentru scutire de cotizaţie.

-          cerere de înscriere ca membru al Asociaţiei „Dorna Tismana”, cu trimiterea cuponului de pensie sub 700 RON şi adeverinţă de văduv(ă) sau persoană singură, pentru scutire de cotizaţie.

-          trimitere de colete poştale cu cărţi şi reviste gratuite a căror valoare cumulată într-un an să fie cel puţin echivalentă cu cuantumul unei cotizaţii anuale (120 RON)

 

           

 

            Indiferent forma de sprijin de mai sus, beneficiaţi de serviciile Asociaţiei „Dorna Tismana”, printre care amintim: publicare de cărţi pe site-uri online, publicare de articole la http://samanatorul.blogspot.com/ , primiri de cărţi şi reviste gratuit prin redistribuirea celor primite pe adresa ADT.

 

            Continuitatea asociaţiei pentru viitor, este asigurată de media de vârstă a consiliului director, sub 40 ani, preşedinte ADL fiind ing. Gh. Antonio Tomoniu

 

 

 

Înapoi la pagina „Dorna Tismana

 

---

Cititi ZIARELE de astazi: Clic aici 

Cum va fi vremea: Meteo PADES

Programele posturilor TV: Clic aici

Ultimele rezultate de la Loteria Romana: Clic aici

Calendar azi:

 

---

Contact Dorna Tismana

 

© Copyright Dorna Tismana – 2011